شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
مدیریت شبکه
شرح وظايف مدير شبكه بهداشت
دكتر نيما نژاد مقدم مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنكابن
 1. جمع آوري،طبقه بندي،تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نيازبرنامه هاي مختلف بهداشتي،آمارهاي حياتي و فعاليت واحد هاي بهداشتي استاني و تهيه گزارش.
 2. شناخت و دسته بندي مسائل بهداشتي منطقه و تنگناهاي فني و اجرايي برنامه ها
 3. برسي و شناخت اپيدميولوژيك بيماريهاي بومي و اپيدميها.
 4. تهيه و ابلاغ دستور العملهاي اجرايي لازم براي اجراي برنامه هاي كشوري خدمات بهداشتي
 5. تدوين برنامه هاي بهداشتي متناسب با شرايط محلي براي حل مشكلات بهداشتي و مبارزه با بيماريهاي بومي و اپيدميها
 6. برنامه ريزي گسترش و تغييرات واحد هاي بهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين دسترسي آسان جامعه به خدمات بهداشتي
 7. تدارك و پشتيباني فني ،اداري،و مالي از مراكز بهداشت شهرستان
 8. برآورد ،تهيه و تدارك دارو ،مواد بيولوژيك و تجهيزات پزشكي مورد نياز واحد هاي تابعه
 9. مشاركت در برنامه ريزي و اجراي آموزش پزشكي در واحدهاي بهداشتي
 10. تدوين و اجراي پروژه هاي كاربردي در زمينه  مسائل بهداشتي منطقه
 11. اجراي پروژه هاي آزمايشي در زمينه روشهاي نوين،كاربرد ابزار هاي جديد و ادغام خدمات
 12. تدوين و ابلاغ برنامه ،روشها و روشها و دستور العملهاي مربوط به آزمايشات بهداشتي
 13. انجام آزمايشات بهداشتي براي كنترل كار آزمايشگاهها ي تابعه و تشخيص آزمايشگاههاي برابر دستورالعملهاي كشوري
 14. نظارت بر خدمات آزمايشگاهي در شبكه هاي تابعه
 15. نظارت مستمربر فعاليتهاي فني،پشتيباني،اداري و مالي مراكز بهداشت شهرستان
 16. انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق اداري
1394/07/06
Powered by DorsaPortal