شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
واحد آموزش سلامت

 

نام و نام خانوادگی : رویا خوشقدم

عنوان پست : کارشناس مسئول آموزش بهداشت

شرح وظایف :

                          1. یین اولویت های فعالیتهای آموزش سلامت بر اساس استانداردها و شاخص ها( بسته های آموزشی ، طرح های نیازسنجی ، طرح درس و ارزشیابی )

2.                     2- برنامه ریزی آموزشی در زمینه موضوعات اولویت دار آموزش سلامت در درون و برون بخش سلامت

3.                    3-مشارکت در طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه نیازسنجی موضوعات آموزش

 

                    4- نظارت ، پایش و ارزشیابی فرایندهای آموزش سلامت

                       5.     هماهنگی و همکاری بین بخشی و جلب مشارکت رسانه های جمعی

6.                                      6- تعیین نقش و اثربخشی رسانه های جمعی در آموزش سلامت

 7.                   7- طراحی و اجرای دوره های تربیت مربی در زمینه موضوعات فنی و تخصصی آموزش سلامت

8.                             8- برقراری ارتباط موثر با سطوح مافوق ، میانی و محیطی

9.                           9- انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق  

            نام ونام خانوادگی : رویا حسین زاده

            عنوان پست : کارشناس آموزش

           شرح وظایف :

1.      اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف

2.   بررسی ، برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت در قالب سیستمهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

3.   برقراری ارتباط مستمر با واحدهای مرکز بهداشت استان و مراکز شهرستانها بمنظور جلب مشارکت آنان در تعیین و تدوین نیازها و اولویتهای آموزشی در زمینه های مختلف آموزشی و مراقبتهای بهداشتی

4.      نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده

5.   برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با سازمانها و ارگانهای موثر در سلامت جامعه بمنظور جلب مشارکت آنان در آموزش بهداشت همگانی

6.   شرکت در کمیته های فنی و تخصصی مربوطه بمنظور برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر در زمینه حل مسائل و مشکلات موجود در امر آموزش بهداشت همگانی و انتخاب مناسبترین تکنولوژی آموزشی

7.   همکاری در تهیه و تولید رسانه های آموزشی مختلف اعم از فیلم ، اسلاید و نشریات گوناگون مناسب و هماهنگ با فرهنگ جامعه

8.      همکاری در تهیه برنامه های آموزشی حین خدمت و بازآموزی بمنظور ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

9.      همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ، نهادها بمنظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه بهداشت

10.  تجزیه و تحلیل نتایج برنامه های آموزشی بهداشت در واحدهای درون بخشی و برون بخشی

11.  نگهداری ضوابط ، اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه های آینده

12.  مطالعه نیازها و مواد کمک آموزشی و پیگیری تدارکات و پشتیبانی های لازم

13.  تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوط

14. انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق

 

 نام و نام خانوادگی : عادله علی نیا

عنوان پست : کارشناس آموزش

              شرح وظایف :

1.     اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف

2. بررسی ، برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت در قالب سیستمهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

3. برقراری ارتباط مستمر با واحدهای مرکز بهداشت استان و مراکز شهرستانها بمنظور جلب مشارکت آنان در تعیین و تدوین نیازها و اولویتهای آموزشی در زمینه های مختلف آموزشی و مراقبتهای بهداشتی

4.     نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده

5. برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با سازمانها و ارگانهای موثر در سلامت جامعه بمنظور جلب مشارکت آنان در آموزش بهداشت همگانی

6. شرکت در کمیته های فنی و تخصصی مربوطه بمنظور برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر در زمینه حل مسائل و مشکلات موجود در امر آموزش بهداشت همگانی و انتخاب مناسبترین تکنولوژی آموزشی

7. همکاری در تهیه و تولید رسانه های آموزشی مختلف اعم از فیلم ، اسلاید و نشریات گوناگون مناسب و هماهنگ با فرهنگ جامعه

8.     همکاری در تهیه برنامه های آموزشی حین خدمت و بازآموزی بمنظور ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

9.     همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ، نهادها بمنظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه بهداشت

10.  تجزیه و تحلیل نتایج برنامه های آموزشی بهداشت در واحدهای درون بخشی و برون بخشی

11.  نگهداری ضوابط ، اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه های آینده

12.  مطالعه نیازها و مواد کمک آموزشی و پیگیری تدارکات و پشتیبانی های لازم

13.  تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوط

 

14. انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق 

 1394/07/06
Powered by DorsaPortal