شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
رياست اداره امور اداري
 
شرح وظايف رئيس اداره امور اداري
رئيس اداره امور اداري شبكه بهداشت تنكابن : آقاي رضا نبئي
 1. برقراري ارتباط با ارگان هاي دولتي و خصوصي
 2. پيشنهاد استخدام افراد مورد نياز مديريت و اعلام نياز نيروهاي طرحي
 3. تكميل پرونده استخدامي افراد جديد الا ستخدام و برقراري حقوق و مزاياي مشاغل مختلف با رعايت ضوابط و قوانين موجود.
 4. اجراي صحيح مقررات و مصوبه هاي مجلس و هيات دولت
 5. صدور احكام حقوقي ،دستمزد ،پاداش،فوق العاده ها و ماموريت ها و مرخصي ها ،اعطاي گروهها و مزاياي قانوني از بدو استخدام تا پايان خدمات دولتي.
 6. ارزشيابي كاركنان بر اساس معيارهاي تدوين شده.
 7. تهيه گزارش تخلف هاي اداري كاركنان در صورت لزوم ارجاع به مراجع ذيصلاح
 8. تجزيه و تحليلي اطلاعات در زمينه قوانين و مقررات اداري و استخدامي.
 9. مطالعه قوانيني و مقررات استخدامي و اظهار نظر درباره نحوه اجراي قوانيني مورد عمل
 10. نظارت بر اجراي قوانين و بخشنامه هاي اداري و مالي .
 11. انجام امور مربوط به تعاون و بيمه و رفاه كاركنان .
 12. اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري .
 13. مطالعه و بررسي تشكيلات سازمان
 14. رسيدگي و پاسخ درخواستهاي مختلف كاركنان
 15. پيش بيني احتياجات پرسنل
 16. انجام ساير امور مربوط در زمينه  شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
1394/07/06
Powered by DorsaPortal