شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
رئيس اداره حسابداري
 

شرح وظایف رئیس اداره حسابداری :

1-     نظارت بر ثبت دفاتر توسط کارکنان واحد و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معین اعتبارات و تعهدات دفتر کل

2-     نظارت بر تهیه و تنظیم اهمیت های تنظیمی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلالات

3-     نظارت بررسی پرداختها علی الحساب ها و اسناد مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانینی ومقررات مالی

4-     نظارت بر تعیین سرفصل حساب ها و تهیه تراز عملیات تهیه تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضا آنها

5-     راهنمایی و کنترل کار زیر مجموعه و بررسی صورتحسابهای تنظیمی آنها

6-     رسیدگی ، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مالی و حسابداری

7-     نظارت بر حسن اجرای بودجه واحدهای ذیربط و اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمائیهای لازم

8-     شرکت در کمیته ها و جلسه مربوطه

9-     مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها

10-نظارت بر تنظیم حساب ماهانه وارسال آنها به مراجع ذیصلاح

11-نظارت بر وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب

12-نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها و استعلامها

13-نظارت بر حسن انجام خریدهای مربوطه

14-انجام سایر امور مربوط در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق

1394/07/06
Powered by DorsaPortal