شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۳ آذر
br ENGLISH
متصدي امور دفتري
 

شرح وظایف متصدی امور دفتری :

1-     کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

2-     ثبت نامه های وارده ، صادره و داخلی در سیستم اتوماسیون اداری

3-     قرائت نامه های وارده و صادره و تلخیص مطالب آنها

4-     تفکیک و توزیع نامه های وارده و صادره برای ارجاع به اقدام کننده

5-     تنظیم برنامه نامه رسانی و تقسیم نامه ها بین آنها با توجه به گردش کار هر یک

6-     کمک در بایگانی پرونده ها و اوراق اداری

7-     پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست متقاضیان

8-     تهیه گزارش از فعالیتها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه

9-     انجام سایر اموردر زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق 

1394/07/06
Powered by DorsaPortal