شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۳ آذر
br ENGLISH
واحد بايگاني

شرح وظایف بایگان :

1-     تفکیک نامه ها ، بایگانی به همراه اسناد و اوراق و مدارک و تعیین فهرست مربوطه

2-     شماره واگذاری و نگاهداری پرونده ها برابر تاریخ صدور

3-     تحویل پرونده ها به واحدهای درخواست کننده و دریافت رسید

4-     پیوست پرونده و سوابق مربوط به هر یک از نامه هایی را که سوابق آنها خواسته شده ، بایگانی مجدد آنها وثبت در کارتها و دفاتر ویژه

5-     ضبط و جایگزینی اوراق مربوطه در پرونده ها

6-     صورت برداری از پرونده ها ، طبقه بندی ، کد گذاری و بایگانی آنها

7-     نگاهداری ، دفتر اندیکس و کارتهای مخصوص بایگانی و تعیین شماره برای هر یک از پرونده ها

8-     آماده کردن پرونده هایی که بایستی به خارج از اداره فرستاده شوند ( شمارش برگها ، لاک و مهر کردن ، تهیه فهرست و غیره )

9-     تشکیل پرونده های تازه در صورت نیاز

10-تحویل پرونده های پایان یافته با اجازه سرپرست مربوطه به بایگانی راکد

11-انجام سایراموردرزمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق

1394/07/06
Powered by DorsaPortal