شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ يکشنبه ۹ آذر
br ENGLISH
واحد آمار
 

شرح وظايف واحد واحد آمار:

الف .   كارشناس آمار:

 

1). جمع آوري ،طبقه بندي،و تجزيه وتحليل اطلاعات موردنياز برنامه هاي مختلف بهداشتي آمارهاي حياتي وفعاليت واحدهاي بهداشتي استان

 

2). تهيه طرحهاي آمارگيري درزمينه هاي مختلف بهداشتي ،درماني،آموزشي وپژوهشي

 

3). نظارت وبررسي درمعيارها ،شاخصها،طبقه بندي ها ،جدول ،پرسشنامه ها ودستورالعملهاي تهيه شده

 

4 ). نظارت وبررسي درامر محاسبات انجام شده وفرمولهاي آماري مختلف بكار رفته

 

5). نظارت وارائه طريق درتهيه وتدوين نشريات آماري

 

6). بررسي گزارشات دوره ايي تهيه شده حاوي نحوه پيشرفت كاروتغييرات وتحولات زماني ومكاني

 

7). نظارت درنحوه اجراي طرحهاي آماري وارزشيابي روشها ومعيارهاي استفاده شده

 

8). همكاري در برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان آماروافراد دوره نديده

 

9). تجزيه وتحليل ،نتيجه گيريوتعيين وتفسيراطلاعات آماري

 

10).محاسبات لازم وبكارگيري فرمولها و روشهاي مختلف آماري

 

11).همكاري وبرنامه ريزي وهماهنگي واجراي آمارگيريهاي مورد نياز واحدهاي ذيربط

 

12).طراحي وتنظيم چاپ متون گزارشات آماري طبق اصول وفنون مربوطه براي ارائه وانتشار

 

13).همكاري درآموزش علمي ونظري علوم آماري جهت دانشجويان پزشكي وپيراپزشكي

 

14).نظارت برجمع آوري اطلاعات وهمكاري درتهيه گزارشهاي توجيهي ازوضع سيستم ارائه خدمات بهداشتي درماني

 

15).ايجادبانك اطلاعات وآمارجهت دسترسي سريع به آخرين يافته ها

 

16).انجام سايرامور مربوط درزمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

1394/07/06
Powered by DorsaPortal